وب سایت شخصی دکتر رعایت پناه

توضیح مختصر در حد چند کلمه

وب سایت شخصی دکتر رعایت پناه

توضیح مختصر در حد چند کلمه

۱ مطلب با موضوع «شبکه پیشرفته» ثبت شده است

موضوعات درسی


پیچیدگی زمانی ومرتبه اجرایی


معرفی شبکه


مساله کوتاهترین مسیر


درخت پوشای کمینه


حداکثر کردن طول عمر شبکه


کاربردهای مساله حداقل هزینه جریان


کاربردهای شبکه کتاب آهوجا فصل 19
تمرینات جدید 94/12/23

کاربردهای فصل 12 مربوط یه بخش مساله تخصیص از کتاب اهوجا Ahuja(پیوست شده در بخش کتاب زیر) مطالعه شود


شماره تمرینات فصل 10 کتاب بازارا (نسخه 2009)

1, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25(a), 26(a), 31, 39, 41, 42, 47شماره تمرینات فصل 11 کتاب بازارا (نسخه 2009)

1, 2, 13,22


(شماره تمرینات فصل 12 کتاب بازارا (نسخه 2009

3, 5, 7, 8, 11, 17, 31, 32, 36, 40, 50, 51, 59

مقاله مفید در مرود مساله تخصیص
فایل گمز -- شبکه تصادفی
فایل گمز--- شبکه موجود
*************************************************************************

بخش مقاله:


A Lagrangian heuristic based branchand-bound approach for the capacitated network design


A Branch-and-Cut Algorithm for the Single-Commodity


A Modified Benders' Partitioning Algorithm for Mixed Integer Programming


The volume algorithm revisited relation with bundle2002The volume algorithm producing primal solutions with 2000


An Introduction to Network Flows over Time

**************************/*******************************


بخش کتاب


BOOK


Network Optimization_Bertsekas


Network Flow_Book_AMO


Decomposition Techniques in Mathematical Programming


Application of network


/Integer-Programming-Krumke

  • محمد رعایت پناه